Logo de la Confederación Hidrográfica del Segura, anar a la pàgina principal

 Estàs en :: Inicio > Informació > FederCHSegura

Logo FEDERChsegura. Espacio de comunicación

Logo FEDER-EUROPA. Una manera de hacer Europa

PRESENTACIÓ

L'Espai de Comunicació (RESSÒ) FEDER de la Confederació Hidrogràfica del Segura facilita l'accés a aquella informació relativa als resultats de l'aplicació de fons comunitaris en aquest organisme i de les actuacions que ha cofinançat el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) des de l'any 2001; alhora que posa en valor nostra pròpia experiència en la gestió i execució de recursos europeus al llarg dels últims 13 anys.

Convençuts de la necessitat de revaloritzar l'important esforç que des de la Unió Europea s'està duent a terme per estimular les polítiques encaminades a accelerar la convergència cap a un creixement més sostenible, oferim aquesta plataforma de comunicació per procurar l'acostament del ciutadà a la realitat de la Política de Cohesió en la Conca del Segura.Àrea recreativa Naixement del Segura

PROGRAMACIÓ ESTRATÈGICA

D'acord amb les prioritats estratègiques europees, nacionals i regionals, aquest organisme de conca ha destinat aquests recursos financers d'ajuda a posar en valor el potencial mediambiental que posseeixen les regions incloses en l'àmbit d'intervenció de la CH Segura; incrementant amb això l'atractiu de les regions incloses en el seu àmbit d'intervenció i millorat els nostres entorns naturals i la qualitat de vida dels seus habitants.

La meta de la política de medi ambient de la Unió Europea és conservar, protegir i millorar el medi ambient per a les generacions actuals i futures i fomentar els principis del desenvolupament sostenible. Les seves prioritats són lluitar contra el canvi climàtic, protegir la biodiversitat, reduir la contaminació i els seus efectes en la salut humana i fomentar l'ús prudent i racional dels recursos naturals. Es pretén reequilibrar l'accelerat creixement econòmic de les regions espanyoles de les últimes dècades, orientant-ho cap a la sostenibilitat del desenvolupament, el benestar social i la qualitat de vida mitjançant una gestió intel·ligent dels recursos que permeti garantir, juntament amb la seva conservació, l'ús dels mateixos per part de la societat, i la millora de les condicions del desenvolupament socioeconòmic i territorial.Roure en La Abejuela (Férez)

MEDI AMBIENT, ENTORN NATURAL I RECURSOS HIDRICOS

La prioritat «MEDI AMBIENT, ENTORN NATURAL I RECURSOS HIDRICOS» ha vingut considerant-se pilar bàsic en l'estratègia de convertir a Espanya en un lloc més atractiu per a invertir i treballar.

Aquest Eix d'intervenció dóna suport directament a la consecució dels objectius de protecció, prevenció i regeneració d'enclavaments naturals i rurals i el seu ús sostenible, de les infraestructures hidràuliques existents i a la millora de la gestió integral dels residus. Això, amb la fi última d'afavorir la sostenibilitat del desenvolupament, el benestar social i la qualitat de vida, a través de diferents actuacions.Dics en la rambla de El Campillo

MARC FINANCER PLURIANUAL 2000-2006 en la CHSEGURA

Pel que fa al Marc Financer 2000-2006, la major part dels esforços es van concentrar en la protecció i regeneració de l'entorn natural (*FEDER), havent-se executat 50 obres per una suma total de 49,18 M€. També es van destinar 9,28 M€ a 12 projectes i mesures per a millorar l'eficàcia de les Infraestructures existents i de la utilització de l'aigua (assolir l'ús racional i sostenible de l'aigua). Entre les principals línies d'actuació cap destacar la recuperació d'enclavaments naturals en l'entorn urbà, També es van realitzar importants intervencions de Restauració hidrològica i Lluita contra l'erosió, per a la preservació del paisatge i altres actuacions per a assolir l'ús racional, l'estalvi de l'aigua i la reducció de pèrdues en canalitzacions i conduccions.Cartell indicatiu en Riópar

MARC DE COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA (CONVENIS DE COL·LABORACIÓ)

Cap destacar també el marc de cooperació interadministrativa que ha propiciat l'aplicació dels recursos financers al llarg dels últims anys. Entre els anys 2003 i 2008 es van desenvolupar sengles convenis de col·laboració amb les administracions autonòmiques de la Regió de Múrcia i de la Comunitat Valenciana per a l'execució conjunta de plans i programes. En aquest sentit, se subratllen els següents acords de cooperació:

  • Conveni amb la Generalitat Valenciana
  • Conveni amb la Comunidad Autónoma de la Región de MurciaCanalització en Molinicos

El conveni subscrit amb la Generalitat Valenciana Document PDF (2.4 MB), a través de com es va portar a terme el disseny i execució del «Pla d'Actuació per a l'Establiment d'un Corredor Verd en les riberes del riu Segura al seu pas per la província d'Alacant», compost per un conjunt de 13 actuacions amb les que s'ha impulsat el retrobe dels habitants de la Vega Baixa del Segura amb el món fluvial, de manera que està permetent el gaudi d'uns paisatges, valors patrimonials històric-culturals i sistemes verds que d'alguna manera mantinguen la memòria tradicional sobre el riu, incrementant així la qualitat de vida dels ciutadans en l'àmbit comarcal. La inversió pública que va suposar el desenvolupament d'aquest ampli projecte d'intervenció entre els anys 2002 i 2008 va ascendir a 23,6 Milions d'euros. En el seu finançament va participar amb 16,8 M€ la Confederació Hidrogràfica del Segura (en la seua major part amb Fons FEDER del Programa Operatiu Integrat de la Comunitat Valenciana 2000-2006) i amb 6,8 M€ l'Administració Autonòmica.Passarel·la en La Contraparada

El conveni subscrit amb la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia Document PDF (747 KB). A través del com es van executar 27 actuacions entre els anys 2003 i 2008. La inversió pública que va suposar el desenvolupament d'aquestes actuacions va ascendir a 16,3 Milions d'euros, en el finançament dels quals va participar amb 11,4 M€ la Confederació Hidrogràfica del Segura (en la seua major part amb Fons FEDER del Programa Operatiu Integrat de la Regió de Murcia 2000-2006) i amb 4,9 M€ l'administració autonòmica. Amb això es va assolir restaurar 233.000 Ha de superfície degradada i es van executar 1.548 m³ d'obres de correcció hidrològica.Centre de visitants en La Contraparada