Logo de la Confederación Hidrográfica del Segura, anar a la pàgina principal

 Estàs en :: Inicio > Informació > Infraestructures > Embassaments > Bayco

Embassaments

Embassament del Bayco

Antecedents.

Generalitats:

Els danys històricament produïts en la marge esquerra del riu Món en zones urbanes i de cultius, a causa de la torrencialidad de les pluges, van ser avaluats com catastròfics en diverses ocasions, pel que resultava necessari disposar amb urgència d'un programa de defenses i canalitzacions a efectuar en la zona objecte de l'estudi.

Per a això, la Direcció general d'Obres Hidràuliques va aprovar, amb data 12 de Novembre de 1986, l'expedient d'informació pública del Pla General de Defensa contra Avingudes de la Conca del Segura, dins del marc d'actuació del Programa d'Inversions Públiques.

En les actuacions previstes en el Pla General de Defensa s'incloïa, específicament, la de Defensa i canalització dels afluents principals de la marge esquerra del riu Món.

Coronación de la presa
Coronación de la presa.

En ocasió dels danys catastròfics ocasionats per les riuades de Julio i Octubre de 1986 es publica en el BOE el Reial decret 4/1987 de 13 de Novembre en que el seu annexe nº 2 se cita textualment la inversió destinada a l'execució de les obres necessàries previstes en el Programa de defenses de la marge esquerra del riu Món a Albacete.

Amb data Maig de 1987, després de les reunions que van mantenir els municipis afectats per les inundacions amb autoritats de l'Estat, de la Comunitat Autònoma de Castella-la Manxa i de la Confederació Hidrogràfica del Segura, demanant un pla de defenses de la conca del riu Món; l'Enginyer de Camins D. Andrés Martínez Muñoz va redactar l'Estudi d'avingudes de la marge esquerra del riu Món, en el qual es descriuen les greus inundacions que es produeixen, de forma periòdica, en les vegas del riu Món i els seus afluents, especialment la rambla de Minateda.

Així mateix, durant la redacció d'aquest estudi, es va mantenir una reunió a instàncies dels Consellers de Política Territorial i d'Agricultura de la Comunitat Autònoma de Castella-la Manxa amb RENFE i amb tècnics de la Confederació Hidrogràfica del Segura, en la qual aquests indiquen les possibles actuacions a seguir pels diversos Organismes coordinats.

Amb data 18 de Juliol de 1989 es va aprovar el Plegue de Prescripcions Tècniques per al concurs d'assistència tècnica per a la redacció de l'Estudi del Projecte de la Presa de la Rambla de Bayco, en T.M. de Ontur (Albacete).

El dia 13 de Setembre de 1989 es va procedir a la licitació de l'esmentat concurs, del que va resultar adjudicatària l'empresa Projecte i Control, S.A. (PYCSA).

El projecte de la Presa de la Rambla de Bayco va ser redactat inicialment amb data Abril de 1990, sent l'Enginyer Director del Projecte D. Andrés Martínez Muñoz, afecte a la Confederació Hidrogràfica del Segura.

Embocadura del aliviadero de superficie
Embocadura del aliviadero de superficie.

Amb posterioritat, al setembre de 1990 es redacta un Informe del Servei de Vigilància de Preses, subscrit per D. Gaspar Zaragoza Gomis, efectuant diverses recomanacions a tenir en compte durant l'execució de les obres.

El Projecte Base així redactat queda aprovat amb data 11 d'Abril de 1991.

Per resolució de 26 d'Abril de 1991, la Direcció general d'Obres Hidràuliques anuncia la licitació de les obres del Projecte 04/90, Presa de la Rambla de Bayco o Ortigosa; en la modalitat de Concurs amb l'admissió de variants amb vista a millorar la laminación d'avingudes.

Amb data 30 de Juliol de 1992, l'Adreça d'Obres Hidràuliques resol seleccionar per a la realització de les obres a l'empresa Foment d'Obres i Construccions S. a., avui denominada Foment de Construccions i Contractes S. a., en la Solució Variant Nº 2 desenvolupada en el seu Projecte de Licitació, donant un termini de 2 mesos a partir d'aquesta data perquè l'empresa adjudicatària redacte el definitiu Projecte de Construcció.

Aquesta directiva queda emplenada amb data Setembre de 1992, en la qual es presenta per a la seua consideració el Projecte de Construcció de la Presa de la Rambla de Bayco o Ortigosa (Albacete) amb clau 07.105.143/2112 i subscrit per l'Enginyer de Camins D. Rafael López Pomera.

Aquest Projecte de Construcció queda aprovat amb data 2 de Desembre de 1992 per resolució de l'Adreça d'Obres Hidràuliques, amb un termini d'execució de 21 mesos.

Amb data 26 d'Abril de 1993 s'autoritza la celebració del Contracte per a l'execució de les obres.

L'Acta de Replanteig se signa el 3 de Juny de 1993 i el 4 de Juny del mateix any es dóna començament a les obres.

Durant la fase inicial de les obres es realitzen nous estudis de laminación d'avingudes i, per altra banda, s'arriba a un coneixement més precís de la geomorfología de la zona d'implantació de la presa així com dels materials disponibles per a la seua construcció.

Aquests coneixements condueixen a variacions en els plantejaments inicials que indiquen la necessitat de realitzar un rediseño de la presa i les seues estructures hidràuliques annexes.

El 2 de Juny de 1994 l'Enginyer Director de les Obres sol·licita a la superioritat l'autorització per a la redacció de la Modificació Nº 1 del Projecte 04/90 Presa de la Rambla de Bayco o Ortigosa, TT.MM. de Ontur i Font Àlber (Albacete).

La Direcció general d'Obres Hidràuliques, amb data 31 d'Agost de 1994, autoritza la redacció de la Modificació Nº 1 al Projecte de Construcció de la Presa de la Rambla de Bayco o Ortigosa, TT. MM. de Ontur i Font Àlber (Albacete).

El projecte queda aprovat tècnica i definitivament amb data 25 de Juliol de 1995.

El 22 de Juny de 1995, la Confederació Hidrogràfica del Segura va elevar a la Superioritat la petició per a l'autorització de la redacció del Projecte d'Obres Complementàries Nº 1 del Projecte de Construcció de la Presa de la Rambla de Bayco o Ortigosa. Aquesta petició va ser autoritzada amb data 26 de Juliol de 1995. La redacció d'aquest projecte es conclou al setembre de 1995, i en ell es proposa que les obres complementàries recollides en el mateix siguen realitzades de forma urgent i que, tenint en compte la seua vinculació amb les obres que s'estan executant, siguen encarregades al mateix Contractista.

Amb data 11 d'Agost de 1995 l'Adreça Tècnica sol·licita l'autorització per a la redacció del Projecte Modificat Nº 2 del Projecte de Construcció de la Presa de la Rambla de Bayco o Ortigosa, TT. MM. de Ontur i Font Àlber (Albacete).

La Direcció general d'Obres Hidràuliques autoritza, amb data 16 d'Octubre de 1995, la redacció d'aquest projecte l'aprovació tècnica del qual es produeix amb data 8 d'Octubre de 1996.

La terminació de les obres es realitza amb data 31 de Desembre de 1996 amb un pressupost total de liquidació de 2.239.524.721 pessetes (13.459.814,65 euros).

La recepció definitiva de les obres es produeix amb data 30 de Desembre de 1997.

abans següent tornar