Logo de la Confederación Hidrográfica del Segura, anar a la pàgina principal

 Estàs en :: Inicio > Informació > Infraestructures > Embassaments > Bayco

Embassaments

Embassament del Bayco

Marco territorial.

Característiques físiques de la conca.

La rambla de Bayco s'inicia en la confluència de diverses rambles com les de Cepero i de Jaraba, confluència que es produeix en les proximitats dels Sainets, caseriu situat a tres quilòmetres a l'Oest de Font Àlber.

La conca receptora de la rambla, fins al punt de tancament de la presa, té una superfície de 245 km2. Té forma de ventall i els seus divisòries les defineixen una sèrie de turons, llomes i queixals de poca importància.

AL Nord limita amb la conca del Xúquer. Aquesta divisòria Nord la conformen una sèrie de menudes serres entre les quals podem destacar, d'Aquest a Oest, el turó Arabinejo (1.051 m.s.n.m.), Miralcampo, el turó del Queixal (1.021 m.s.n.m.) i la lloma del Romeral.

AL Nord-oest, la serra de Pinilla la separa de la conca de la rambla dels Tolls i, al Sud-oest bufona a través de la serra de Conejeros i l'alt de l'Arboç amb la conca mitja del rierol de Tobarra.

Pel sud, les estribaciones de l'alt de l'Arboç i la serra Marró la separen de les planes semiendorreicas de Ontur i Albatana. Encara que en aquestes planes la llera de la rambla de Bayco és inapreciable, topogràficament aquests terrenys són tributaris de la conca baixa del rierol de Tobarra o rambla de Minateda, com s'ha posat de manifest en el transcurs d'avingudes importants.

Pel sud-est la conca limita amb la del rierol de la La Canyada de Albatana, inclosa igualment en la conca aportadora del rierol de Tobarra.

La conca presenta en general un terreny bastant pla, format per argiles i llims pliocuaternarios, llevat de els crestones de calcàries i dolomías del Juràsic que formen les menudes serres que conformen la divisòria.

La longitud de la llera més llarg és de 18,8 km, començant a la cota 970 i finalitzant a la 670 en la tancada de la presa. El pendent mig és per tant del 1,6 %.

El temps de concentració de la conca és de 4,8 hores.

La pluviometría de la conca és escassa i discontínua. S'estima una precipitació mitja anual de 366 mm, alternant-se llargs períodes de sequera amb xàfecs aïllats de curta durada i molt alta intensitat de precipitació.

pujar


Informació Medioambiental.

L'entorn de l'embassament de la rambla de Bayco es caracteritza per un clima Mediterrani continental temperat.

De tots aquests paràmetres es dedueix que és un clima en el qual es desenvoluparan, amb certa intensitat, processos d'erosió física (pluges torrencials, gelades, etc) produint, així, unes característiques morfològiques típiques.

La xarxa hídricca de la zona no presenta artèries fluvials de desenvolupament important, limitant-se tan sol a rambles, cañadas i rierols de règim estacional donat el tipus de clima.

Les característiques hidrogeológicas d'aquesta àrea estan associades a les condicions hídricques dels materials.

L'erosió és un factor important a destacar dins de la zona ja que es produeixen grans pèrdues de sòl com a conseqüència dels processos externs (pluges, meteoritzacions, etc). En l'època de pluges l'erosió és intensa i es veu afavorida per l'escassesa de la vegetació, el que implica un arrossegament important de materials.

Monòlit commemoratiu de la construcció de la presa del Bayco
Monòlit commemoratiu de la construcció de la presa del Bayco

Així, s'ha estimat que la pèrdua de sòl per erosió hídricca laminar i en regueros és, aproximadament, de 57 t/ha, valor que fa que aquesta zona s'incloga dins de l'àrea subdesértica del Sud-est espanyol.

La potencialitat d'aquests sòls està en funció de la seua posició fisiográfica i erosionabilidad utilitzant-se els desenvolupats en pendents més forts per a l'ús forestal i els desenvolupats en pendents suaus per al cultiu de cereals i vinya, constituint una reserva potencial en l'ampliació del regadiu comarcal.

La classificació agroclimática de Rivas-Martínez enquadra la conca de Bayco en el pis mesomediterráneo, sector manchego de la província Castellà-Maestrazgo/-Manchega. La vegetació natural pertany a les formacions esclerófilas de fulla dura i persistent, de defensa davant les àrides condicions ambientals de l'àrea.

La vegetació potencial seria la d'alzines (Quercus rotundifolia), amb una orla arbustiva de coscojales. La vegetació actual s'agrupa en tres unitats naturals: prats, matorrales i formacions arbòries.

Els prats són extensions herbàcies de leguminosas i gramíneas, amb associacions de diversos matorrales: timons, romanís, etc. Freqüentment sorgeixen sobre antics espartizales, actualment abandonats, donant lloc a la unitat denominada prats-espartizales.

Els matorrales de timó, aulaga i romaní ocupen gran extensió en la conca, especialment sobre terrenys de fort pendent, en els quals no és possible cap explotació agrària. Són pastoreados per la cabanya ramadera.

Els boscos d'alzines i pins es disposen en les cotes més elevades de la conca, generalment envoltats de matorral i constitueixen la base per al desenvolupament de la comunitat faunística.

Sobre les terres de cultiu s'observen comunitats de aláudidos, paseriformes i fringílidos, així com nombroses espècies de córvidos.

Les unitats vegetals naturals suporten una fauna avícola important, així com mamífers comuns a Espanya: conill, llebre, etc, no obstant això, el predomini de les terres de cultiu sobre la vegetació natural, es tradueix en la caracterització faunística de la conca amb la fauna d'aqueixa unitat.

pujar


Geologia i sismologia.

Geologia

L'àrea ocupada per l'embassament de la rambla de Bayco correspon a l'enllaç de les serralades Bética i Ibèrica.

Espaldón aigualeixes baix, amb les seues plantacions i sistema per al seu regadiu
Espaldón aigualeixes baix, amb les seues plantacions i sistema per al seu regadiu

Des de l'embassament cap al Sud es presenten estructures en adreça I-O, clarament pertanyents al domini Prebético, com part més septentrional i externa de la serralada Bética, mentre que cap al Nord les estructures són d'adreça ibèrica, N-S.

En aquesta zona s'observen estructures amb directriu bética, I-O, tal com el cabalgamiento i els

plecs de la Serra de l'Arboç i l'anticlinal de serra Marró. AL Nord, cap a la cua de l'embassament, s'observen plecs d'eix N-S i formacions que buzan a l'Oest, típiques directrius ibèriques. Les Morras, que formen l'estrep esquerre de la presa, tenen estructura en dome, possiblement per la interferència de dues anticlinals, un d'eix N-S, ibèric, i altre ENA-ÓS, bético.

En la zona de l'embassament es localitzen els terrenys estratigráficos que a continuació es relacionen:

 • Juràsic:
  Els terrenys juràsics afloren en el got de l'embassament i en les serres que ho circumden, com la de l'Arboç i la de serra Marró, així com en menuts pujols aïllades, envoltades de terrenys de recobriment recent (al·luvials i coluviales).
  Els tipus litológicos observats en l'àrea de l'embassament són dolomías, agrupacions de dolomías i calcàries i alternances de calcàries i margocalizas.
  Les dolomías formen, pràcticament, la totalitat de l'estrep esquerre de suport de la presa.
  Les agrupacions de calcàries i dolomías formen l'estrep dret de suport de la presa. Les calcàries afloren en la marge esquerra de la tancada, aigües baix de l'eix de la presa i en pujols aïllats de la cua de l'embassament. Les calcàries i margocalizas formen el menut barranc que circumda pel sud i pel sud-est els pujols de les Morras.
 • Cretácico:
  Apareix al costat de l'estrep dret de la presa i, en general, en tot el vessant septentrional de la serra de l'Arboç, per sota de les dolomías i calcàries juràsiques i en contacte mecànic amb elles. Es visualitzen com un conjunt de materials detríticos molt tectonizados i laminats.
  S'han observat argiles grises, verdoses i roges, arenes blanques, areniscas vermelloses, conglomerats de cants arrodonits i guixos negres.
 • Terciari continental:
  Format per un conjunt de dipòsits fluvials i ventalls al·luvials constituïts per conglomerats i, en menor proporció, areniscas i argiles roges.
  El conglomerat es presenta com una roca compacta, formada per cants calcaris arrodonits i subredondeados, cementados per una matriu calcarenítica vermellosa.
 • Quaternari:
  Ocupen la majoria del terreny que constitueix el got de l'embassament, recobrint els terrenys més antics. Estan formats per dipòsits de vessant i fluvials, de litologia arcillo-limosa, amb abundància d'arena, incloent també graves i alguns blocs.
  En la cartografia geològica s'han diferenciat els al·luvials que ocupen tot el centre de la vall i estan constituïts per argiles marrons o argiles limosas beiges, amb intercalaciones lentejonares de graves i arenes amb matriu limoso-argilenca abundant, poc consolidades i molt impermeables.
  S'han diferenciat també els coluviales, formats com dipòsits en forma de ventall, de secció lentejonar i poc espessor. Estan formats per arenes fines i llims margosos de colors blanquecinos o lleugerament rosats, que engloben cants de calcària i dolomía angulosos o subangulosos. Tenen el seu vèrtex recolzat en els vessants de les serres i el seu peu en el centre de la vall, obeint el seu gènesi a mantells de arroyada difusa. Són bastant impermeables.
  L'al·luvial-coluvial present en la zona és un dipòsit mixt heterogeni, trobant-se des d'al·luvials argilencs fins a coluviales limosos. Tenen un color rosat característic.
  També s'han detectat eluviales, que s'han format essencialment, per alteració del substrat, amb poc transport. Els eluviales sobre roques calcàries són canchales i argiles de descalcificación, mentre que les arenes i argiles del Cretácico produeixen argiles sorrenques soltes.

Sismologia

La presa de la rambla de Bayco es troba situada segons la Norma de Construcció Sismorresistente (NCSE-02), en una zona amb acceleració sísmica bàsica de 0,07 g corresponent al municipi de Ontur, que és la població més propera a la presa.

pujar


abans següent tornar