Logo de la Confederación Hidrográfica del Segura, anar a la pàgina principal

 Estàs en :: Inicio > Informació > Control i anàlisi > SAIH > Apoyo a la gestión en situaciones ordinarias: Explotación de las infraestructuras, de los recursos disponibles y de las demandas existentes

SAIH

SAIH-Segura-Continguts

Suport a la gestió en situacions ordinàries: Explotació de les infraestructures, dels recursos disponibles i de les demandes existents

Diàriament es visualitza i supervisa informació puntual i agregada de l'estat de les infraestructures i del sistema hidrològic; esta activitat es complementa amb el seguiment, avaluació, previsió i/o prognosi d'esdeveniments i/o fenòmens hidrològics i hidràulics. Depenent de l'esdeveniment o fenomen es treballa a distintes escales temporals: diària, mensual, anual, i també a escales inferiors horàries, mig horàries, de quinze minuts i instantànies (de cinc minuts), o altres, segons els casos concrets d'anàlisi.

Estes activitats de supervisió s'han efectuat en estreta col·laboració amb els responsables d'Explotació. En particular dels estats dels embassaments, maniobres, desaiguaments, existències, aportacions i balanços.

D'altra banda, i també en col·laboració amb els responsables d'explotació, se supervisen els nivells i cabals circulants en els distints trams, nodes i punts disponibles en els llits i canals.

Per a estes activitats es disposa de l'aplicació SAIH, la versió actual de la qual ha incorporat modificacions significatives respecte a la versió inicial del SCADA. Complementàriament s'han desenvolupat aplicacions informàtiques que, a partir de les dades proporcionades pel SAIH, faciliten el tractament de les distintes bases de dades disponibles i la generació d'informes d'estat, d'evolució, d'avaluació i en alguns casos de prognosi, per a distintes hipòtesis, per a distints períodes temporals i per a la seua presentació en distints formats alfanumèrics i gràfics.

información relacionada con el apoyo a la gestión en situaciones ordinarias, procedente directamente del SCADA
Exemples de presentacions d'informació relacionada amb el suport a la gestió en situacions ordinàries, procedents directament del SCADA.
Esquemes topològics d'Embassaments, Llits i Canals.
Zoom d'utilitats directes des dels esquemes.
Visualitzacions de variables d'estat i de la seua evolució.

 

Per al seguiment concret dels recursos de la conca, regs i inter regs, el SAIH ha desenvolupat una Aplicació per a integrar les distintes fonts i constituir una verdadera ferramenta de suport a la gestió i ala presa de decisions.

Ejemplos de tipos de informes alfanuméricos y gráficos procedentes de la Aplicación de Seguimiento de riegos e interriegos
Exemples de tipus d'informes alfanumèrics i gràfics procedents de l'Aplicació de Seguiment de Regs i Interregs.

Estos informes són especialment útils en situacions de seguiments de regs, interregs, sequeres i en general, com a suport a la presa de decisions en la gestió ordinària dels distints usuaris de la CHS. Les aplicacions referides permeten a més la integració de distintes fonts, en particular: SAIH, transvasament i Comissaria.

 

abans