Logo de la Confederación Hidrográfica del Segura, anar a la pàgina principal

Estàs en :: Inicio > Informació > LIFE+ RIPISILVANATURA > El proyecto > Resultados esperados

EL PROYECTE

Logo proyecto LIFE  Logo RED NATURA 2000.  Logo proyecto LIFE+ RIPISILVANATURA

Resultats esperats

El resultat que s'espera de l'eixecució del proyecte és una millora del bosc de ribera autòcton i el control de l'expansió d'espècies exòtiques invasores. Com a resultats específics podem citar:

  • Consolidació de les etapes de successió per a la reforestació del bosc ripario.
  • Identificació de la relació cost-beneficie de diferents tècniques de control d'EEI i evaluació del seu impacte socioeconòmic i ecològic.
  • Control de les EEI vegetals i animals existents en la zona d'actuació.
  • Reforestació en plantació de Higrófitas i Heliófitas.
  • Divulgació informativa a colectius crítics d'agricultors i peixcadors i al públic en general. Aument general del coneiximent i la sensibilisació respecte a la problemàtica de les EEI.
  • Implantació de Cartells Informatius sobre l'hàbitat ripario i la Prevenció d'Incendis.
  • Instalació de balises en esteses elèctriques.
  • Edició d'una Estratègia Integral de Control i gestió d'EEI en la conca del Segura.
  • Creació d'una Ret de detecció primerenca per al control de les EEIs i els incendis, incloent l'us de les TIC.


El riu Segura a l'altura de Cañaverosa