Logo de la Confederación Hidrográfica del Segura, anar a la pàgina principal

Estàs en :: Inicio > Servicis > Contractació > Històric

ADJUDICACIONS DEFINITIVES DE LA CHS

S'inclouen, a continuació, les adjudicacions definitives de contractes per la Confederació Hidrogràfica del Segura.


Buscador de Contratos

(*) Se han detectado problemas en la descarga de la documentación de las licitaciones con algunas versiones del navegador Chrome. En ese caso le recomendamos utilizar como navegador Mozilla Firefox o Internet Explorer.

ADJUDICACIONS DEFINITIVES DE LA CHS
Data d'adjudicació definitiva Clau d'Obra Títol Empresa Adjudicació Definitiva
06/07/2020 216.20.001 Servicio de mantenimiento hardware de diversos servidores, conmutadores y cabinas del almacenamiento ITWISE TECHNOLOGY SERVICES, S.L.
07/07/2020 22706.19.035 TRABAJOS DE MEDIDA DE CAUDALES EN MANANTIALES Y NIVELES EN HUMEDALES DE LA CUENCA DEL SEGURA. AÑO 2020-2021 INTECSA-INARSA, S.A.
  22199.20.001 Suministro de reactivos, patrones y material de muestreo, de pretratamiento de muestras y auxiliar fungible para el Laboratorio de Análisis de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura, O.A.
  224.20.001 CONTRATACION DEL CONJUNTO DE PÓLIZAS DE SEGUROS DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA, O.A.

El PERFIL DEL CONTRATANTE del Organismo es accesible desde la siguiente dirección de Internet: http://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma

Els Plecs de Bases, Projectes i Plecs de Clàusules Administratives que apareixen en aquesta pàgina, estan destinades al seu ús com instrument exclusivament informatiu i per tant manquen de validesa jurídica.

Els originals d'aquests documents es troben a la disposició dels interessats en el lloc indicat en el BOE corresponent.

Els resultats de la qualificació administrativa de la documentació presentada pels licitadors, així com l'obertura de les ofertes econòmiques i l'adjudicació del contracte, es publicaran en aquesta pàgina, servint aquesta com TAULER D'ANUNCIS DE L'ORGANISME.

Horari d'atenció al públic:
De 12:00 a 14:00 hores de dilluns a divendres.

Telèfon: 968 358890 (Ext.: 1068 y 1073)
Fax 1: 968 358896
Fax 2: 968 211845
Email: contratacion@chsegura.es