Logo de la Confederación Hidrográfica del Segura, anar a la pàgina principal

 Estàs en :: Inicio > Informació > FederCHSegura > Legislació i normativa

Logo FEDERChsegura. Espacio de comunicación

Logo FEDER-EUROPA. Una manera de hacer Europa

Normativa

S'inclou a continuació un resum de la normativa i altres documents de referència relatius a l'aplicació dels fons FEDER.

PERÍODE 2014-2020

Els programes actuals de finançament regional estaran en vigor fins a 2013. Ja s'està debatent com pot ser la política de cohesió a partir de 2014. Aquest debat s'inscriu en el marc més ampli del pressupost europeu i de l'estratègia Europa 2020.

pujar

PERÍODE 2007-2013.

MARC REGLAMENTARI I NORMATIU

 • DISPOSICIONS GENERALS FEDER - FSE - FONS DE COHESIÓ (2007-2013).

  Reglament (CE) nº 1083/2006 del Consell, de 11 de juliol de 2006, pel qual s'estableixen les disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu i al Fons de Cohesió, i es deroga el Reglament (CE) nº 1260/1999 %[Vegen-se els actes modificatius].

  En el context de la política de cohesió per al període 2007-2013, el present Reglament defineix les regles, les normes i els principis comuns aplicables al Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), al Fons Social Europeu (FSE) i al Fons de Cohesió. Es preveu una dotació total de 347 000 milions d'euros, és a dir, aproximadament un terç del pressupost europeu.

 • FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL (FEDER) (2007-2013).

  Reglament (CE) nº1080/2006 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juliol de 2006, relatiu al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, i pel qual es deroga el Reglament (CE) nº1783/1999 %[Vegen-se els acte(s) modificatiu(s)].

  En aquest Reglament s'estableixen i defineixen les tasques i el grau d'intervenció del FEDER. L'àmbit d'aplicació de la intervenció del FEDER ho constitueix el context dels objectius de «Convergència», «Competitivitat regional i ocupació» i «Cooperació territorial europea», definits en les disposicions generals del Fons Europeu de Desenvolupament Regional, el Fons Social Europeu i el Fons de Cohesió.

 • NORMES DE DESENVOLUPAMENT DEL FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL (FEDER), EL FONS SOCIAL EUROPEU (FSE) I EL FONS DE COHESIÓ (2007-2013).

  Reglament (CE) nº 1828/2006 de la Comissió, de 8 de desembre de 2006, pel qual es fixen normes de desenvolupament per al Reglament (CE) nº 1083/2006 del Consell, pel qual s'estableixen les disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu i al Fons de Cohesió, i el Reglament (CE) nº 1080/2006 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu al Fons Europeu de Desenvolupament Regional %[Vegen-se els acte(s) modificatiu(s)].

  Aquest Reglament fixa les normes de desenvolupament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), del Fons Social Europeu (FSE) i del Fons de Cohesió. Afecta fonamentalment a les obligacions dels Estats membres en matèria d'informació i aplicació dels Fons. D'aquesta manera, el Reglament estableix totes les normes de publicació i de comunicació de la informació relativa als projectes finançats per aquests Fons. A més, fixa les normes destinades a garantir el bon ús dels Fons, sobretot en relació amb els sistemes de control creats pels Estats membres i els procediments en cas d'irregularitats.

  Altres Textos legislatius de la UE:
 • NORMES DE SUBVENCIONABILIDAD DE DESPESES.

  ORDRE EHA/ 524/2008, de 26 de febrer, per la qual s'aproven les normes sobre les despeses subvencionables dels programes operatius del Fons Europeu de Desenvolupament Regional i del Fons de Cohesió

  Ampliar normativa: http://www.dgfc.sgpg.meh.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/fcp0713/Paginas/Inicio_N.aspx

DOCUMENTS DE PROGRAMACIÓ RELATIUS AL FEDER

Des de 1989, els compromisos pressupostaris en la Unió Europea es fixen amb caràcter plurianual. L'Acord de perspectives Financeres 2007-2013 reflecteix les prioritats de la Unió Europea per a aquest període i el finançament amb la qual va a contar cadascuna d'aquestes prioritats.

En les Perspectives Financeres 2007-2013 i per a la Categoria Cohesió per al creixement i l'ocupació, es va aprovar una assignació indicativa entre estats dels fons assignats a aquesta categoria (307.619 milions d'euros del 2004). Espanya va a percebre per aquest concepte, en tot el període de programació, el 10,25% del total de fons.

Els recursos compromesos per a cada Estat membre en les Perspectives Financeres han de plasmar-se en una estratègia nacional definida en el Marc Estratègic Nacional de Referència (MENR) i en les estratègies regionals i sectorials que s'estimen necessàries, definides en els Programes Operatius.

Per a poder absorbir aquesta ajuda, tots els Estats-membres han de procedir a establir una programació plurianual per al citat període, així com establir les regles sobre la gestió dels mateixos, de la seua certificació a Brussel·les i els controls als quals ha de ser sotmès aquesta despesa.

 • RELANZAMIENTO DE L'AGENDA DE LISBOA (2005)

  Cinc anys després de l'inici de l'Estratègia de Lisboa, la Comissió fa un balanç amb reserves dels resultats obtinguts. L'economia europea no ha arribat a els resultats previstos en matèria de creixement, de productivitat i d'ocupació. S'ha ralentit la creació d'ocupació i les inversions en investigació i desenvolupament continuen sent insuficients. Les principals raons podrien respondre a una agenda de treball sobrecarregada, la falta de coordinació i la incompatibilitat de les prioritats. Seguir llegint...

 • DIRECTRIUS ESTRATÈGIQUES COMUNITÀRIES EN MATÈRIA DE COHESIÓ

  Decisió 2006/702/CE del Consell, de 6 d'octubre de 2006, relativa a les directrius estratègiques comunitàries en matèria de cohesió [Diari Oficial L 291 de 21.10.2006]. Les directrius estratègiques comunitàries són un element important de la nova política de cohesió posterior a 2007. Els Estats membres estableixen les seues prioritats en matèria de política de cohesió en funció de les directrius estratègiques. Les directrius contribueixen a la realització d'altres prioritats comunitàries, principalment les quals es desprenen de l'estratègia de Lisboa i les de les línies directrius integrades per al creixement i l'ocupació. Es refereixen principalment a les inversions, l'ocupació, el coneixement i la innovació, la cohesió territorial i la cooperació. Les directrius estratègiques per a la política de cohesió posterior a 2007 tenen dos objectius:
  • Reforçar la dimensió estratègica de la política de cohesió. D'aquesta manera les prioritats comunitàries s'integren millor en els programes de desenvolupament nacionals i regionals.
  • Garantir una millor integració de la política de cohesió a nivell local. Això significa un diàleg reforçat en el seno de les associacions formades per la Comissió, els Estats membres i les regions. A més, s'estableix una distribució més transparent de les responsabilitats entre la Comissió, els Estats membres i el Parlament Europeu.
  Les directrius estratègiques es concentren entorn de tres prioritats:
  • la millora de l'atractiu de les regions i de les ciutats dels Estats membres,
  • el suport a la innovació, el foment de l'esperit d'empresa i el creixement de l'economia del coneixement i
  • la creació de més ocupacions i de millor qualitat.
  Seguir llegint...

 • MARCO NACIONAL DE REFERÈNCIA

  Els recursos compromesos per a cada Estat membre en les Perspectives Financeres han de plasmar-se en una estratègia nacional definida en el Marc Estratègic Nacional de Referència (MENR) i en les estratègies regionals i sectorials que s'estimen necessàries, definides en els Programes Operatius.

  El Marc Estratègic Nacional de Referència d'Espanya, per al període 2007-2013, està subjecte a l'establit en el Reglament (CE) nº 1083/2006 del Consell de 11 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu i al Fons de Cohesió. El document té un doble caràcter de document financer i document estratègic. Com document financer, incorpora la dotació per a la política regional i de cohesió territorial prevista per a Espanya en l'Acord del Consell Europeu de 16 de desembre de 2005, que aprova les Perspectives Financeres per al període 2007-2013. Com document estratègic, estableix l'estratègia dissenyada per al Fons de Cohesió, el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i el Fons Social Europeu (FSE) per al mateix període 2007-2013. Seguir llegint...

 • PROGRAMES OPERATIUS ( i altres documents de programa)

  La gestió dels Fons Estructurals s'articula a través dels Programes Operatius. Cada programa es compon d'eixos prioritaris i de mesures. El conjunt d'aquests elements dissenya una estratègia de desenvolupament, la qual haurà de ser aplicada durant tota la durada del programa. Els projectes que aspiren al finançament per part del programa haurien d'inscriure's dins d'aquesta estratègia.

  Depenent del seu caràcter específic, cadascun dels Fons Estructurals podrà finançar determinats tipus de projectes. Les subvencions finançades amb fons de la Unió Europea es regiran per les normes comunitàries aplicables en cada cas i per les normes nacionals de desenvolupament o transposició d'aquelles. L'estat membre assumeix la primera responsabilitat de control financer de les intervencions, el que significa que haurà d'adoptar les mesures encaminades a una utilització eficaç i regular dels Fons comunitaris, assegurant que les intervencions es gestionen de conformitat amb les normatives nacional i comunitària, conformement a una correcta gestió financera, i que es prevenen, detecten i corregeixen les irregularitats observades.

  Els programes operatius són els documents de programació aprovats per la Comissió Europea per a desenvolupar i concretar una estratègia de desenvolupament a cofinançar amb els Fons Europeus, integrats per un conjunt coherent d'eixos prioritaris compostos per mesures plurianuals. En aquest període de programació són Programes monofondo. Només existeix un Programa Operatiu Plurifondo, el corresponent al Fons de Cohesió-FEDER. Un Programa Operatiu regional és un programa operatiu a aplicar en una regió determinada, el finançament de la qual corre a càrrec d'un únic Fons, amb l'excepció ja contemplada. Existeixen també programes operatius plurirregionales referits bé al conjunt de totes les regions espanyoles o a totes les regions Convergència, Phasing-out i Phasing-in.  La reglamentació comunitària exigeix que els implicats en l'aplicació dels fons complisquen determinats requisits en matèria de comunicació. Aquests passen per l'elaboració d'un Pla de Comunicació per a cada Programa Operatiu, encara que també es permet l'elaboració d'un Pla per a un conjunt de Programes, quan així es considere oportú. Aquests Plans arrepleguen una sèrie d'actuacions que sustenten l'estratègia de comunicació dissenyada en els mateixos. Lligats amb aqueixa estratègia està també com es va a fer el seguiment i l'avaluació dels mateixos, la importància que existisquen xarxes de comunicació adequades i el detectar, dins de les actuacions de comunicació quins van a poder ser considerades com Bones Pràctiques.

  Els Comitès de Seguiment dels Programes Operatius aproven els Criteris de Selecció de les operacions a cofinançar. «Les despeses pagades des del 1 de gener de 2007 poden ser cofinançats a càrrec del FEDER, tal com indica l'article 56 del Reglament (CE) nº 1083/2006 del Consell, en les operacions que hagen estat decidides de conformitat amb els Criteris de Selecció d'Operacions aprovats pel comitè de Seguiment del Programa.

  L'elaboració d'un Pla de Comunicació és la primera exigència que s'arreplega en el Reglament (CE) nº 1828/2006 en el qual es fixen les normes de desenvolupament del Reglament 1083/2006, en el qual s'estableixen les disposicions generals relatives la FEDER, FSE i Fons de Cohesió. Aquests Plans constitueixen l'eina fonamental de comunicació i en ells s'ha d'integrar l'estratègia de comunicació que emmarque els objectius definits en aquest àmbit, les mesures d'informació i publicitat per a portar a terme aquesta estratègia, remarcant quins són els destinataris d'aquestes mesures, quins són els serveis administratius o organismes responsables d'aplicar aquestes mesures, quin és el pressupost destinat a dur-les a la pràctica i la forma de seguir i avaluar aquestes mesures, tant pel que fa a la visibilitat dels Programes Operatius com en el paper que juga la Unió Europea a través de la Política Regional.

  Els 21 Plans de Comunicació (FEDER i Fons de Cohesió), van ser declarats “acceptats” per la Comissió Europea a la fi de setembre l'any 2008.

  Hi ha diversos tipus de regions a Espanya, en funció del seu nivell de renda en relació amb la mitjana europea, amb dades de l'any 2005, es distingeixen diversos tipus de regió. Seguir llegint...  Andalusia i Castella-la Manxa, Regions Convergència

  Les denominades "regions Convergència" són aquelles amb un producte interior brut (PIB) inferior al 75% de la mitjana comunitària. L'Objectiu Convergència dels Fons Estructurals constitueix la principal prioritat de la política de cohesió de la Unió Europea també en el període 2007-2013. Per això, el 57,2% dels crèdits dels Fons Estructurals es destinen a la recuperació de les regions més desfavorides. Espanya rebrà recursos de l'Objectiu Convergència per un import de 18.752 milions d'euros (un 10,7% del total assignat a aquest Objectiu) entre 2007 i 2013. En l'àmbit d'intervenció de la CHSegura s'inclouen 2 regions convergència: Andalusia i Castella-la Manxa.
  • PROGRAMA OPERATIU FEDER 2007-2013 D'ANDALUSIA

   El 3 de desembre de 2007, la Comissió Europea va aprovar un programa operatiu per a la regió d'Andalusia, a Espanya, durant el període 2007-2013. El Programa Operatiu correspon a l'objectiu «Convergència» i compte amb una dotació total d'uns 9 840 milions d'euros. La contribució de la Comunitat a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) ascendeix a uns 6 840 milions d'euros, el que representa entorn del 19,4 % de la inversió total de la UE a Espanya en el marc de la política de cohesió 2007-2013. La contribució nacional és de 3 000 milions d'euros i podria provenir en part de préstecs comunitaris concedits pel banc Europeu d'Inversions (BEI) i altres instruments de préstec.

   L'Eix prioritari Medi ambient, entorn natural, recursos hídriccs i prevenció de riscos té un pes financer al voltant de el 29,7% de la inversió total
  • PROGRAMA OPERATIU FEDER 2007-2013 DE CASTELLA-LA MANXA

   El 7 de desembre de 2007, la Comissió Europea va aprovar un programa operatiu per a la regió de Castella-la Manxa, a Espanya, durant el període 2007-2013. El Programa Operatiu correspon a l'objectiu «Convergència» i compte amb una dotació total de prop de 2 100 milions d'euros. La contribució de la Comunitat a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) ascendeix a uns 1 400 milions d'euros, el que representa entorn del 4,1 % de la inversió total de la UE a Espanya en el marc de la política de cohesió 2007-2013. La contribució nacional és de 635 milions d'euros i podria provenir en part de préstecs comunitaris concedits pel banc Europeu d'Inversions (BEI) i altres entitats creditícies.

   L'Eix prioritari Medi ambient, entorn natural, recursos hídriccs i prevenció de riscos té un pes financer al voltant del 21 % de la inversió total.


  Murcia, Regió Phasing-out

  L'Objectiu Phasing-Out dels Fons Estructurals, inclòs dins del Convergència i Ocupació, està constituït per aquelles regions que s'hagueren situat per sota del 75% de la mitjana comunitària a UE-15 i que han sobrepassat aquest percentatge per haver disminuït la mitjana després de l'entrada dels 12 nous països. Per això, també a aquestes regions les hi coneix com les quals han deixat de pertànyer a l'objectiu convergència per "efecte estadístic". En el període 2007-2013, un 4,1% dels crèdits dels Fons Estructurals (és a dir, 12.521milions d'euros) es va a destinar a aquestes regions.

  Espanya percebrà recursos de l'Objectiu Phasing-Out per un import de 1.419 milions d'euros (un 11,3% del total assignat a aquest Objectiu) entre 2007 i 2013.

  En l'àmbit d'intervenció de la CHSegura s'inclouen una única regió convergència: Murcia

  Programa Operatiu Regió de Murcia

  El 28 de novembre de 2007, la Comissió Europea va aprovar un Programa Operatiu Regional per a Murcia, en el marc de l'Objectiu de Convergència, per al període 2007-2013. El pressupost global del programa ascendeix a uns 744 milions EUR, que inclouen uns 524 milions del Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la UE (al voltant del 2,27 % de la dotació financera del FEDER que s'invertirà a Espanya en aquest període).

  L'Eix prioritari Medi ambient, entorn natural, recursos hídriccs i prevenció de riscos té un pes financer al voltant del 21,3 % del finançament total.

pujar

PERÍODE 2000-2006

El pressupost de la Unió Europea és un exercici anual basat en un marc financer plurianual i que es decideix entre el Parlament i el Consell. Els líders europeus han de debatre i adoptar ara el pressupost comunitari 2014-2020, que definirà les prioritats i fixarà el sostre màxim de despeses per als pròxims set anys.

En la negociació de les Perspectives Financeres 2000-2006, portada a terme en el Consell de Berlín (1999), es va aprovar, dins de la categoria d'accions estructurals, una assignació indicativa entre estats dels fons assignats a aquesta categoria (258.656 milions d'euros de 1999). Espanya va a percebre per aquest concepte, en tot el període de programació, el 26,53% del total de fons.

Per a poder absorbir aquesta ajuda, pel que fa als Fons Estructurals, tots els Estats-membres han de procedir a establir una programació plurianual per al citat període, així com establir les regles sobre la gestió dels mateixos, de la seua certificació a Brussel·les i els controls que ha de ser sotmès aquesta despesa. Així mateix, s'han de preveure els mecanismes per a portar a terme l'avaluació de l'impacte que aquests fons tenen sobre les principals variables macroeconòmiques del país i de cadascuna de les regions on s'apliquen dits fons.

Pel que fa al Fons de Cohesió, la gestió es porta a terme projecte a projecte, però s'han d'establir també a l'inici de la programació les regles sobre la seua gestió, de la forma de certificació de la despesa a la Comissió, així com dels controls de la despesa necessaris.

Ampliar Informació

pujar