Logo de la Confederación Hidrográfica del Segura, anar a la pàgina principal

 Estàs en :: Inicio > Informació > Infraestructures > Embassaments > Argos

Embassaments

Embassament d'Argos

Antecedents

La idea de construir una presa en el ric Argos, en el terme municipal de Cehegín (quasi confrontant amb el de Calasparra) per a laminar avingudes, és remunta a l'any 1866, quan va ser inclosa en el Pla D'Obres de defensa contra els inundacions.

No va anar fins a 1929 quan és va considerar l'ús de la presa també per a garantir els volums de reg de la zona.

En 1940 és va redactar el projecte per a la construcció d'una presa en el ric Argos, però mai és va portar a terme.

Ja en la dècada dels 60, la Confederació Hidrogràfica del Segura va demanar autorització a la superioritat per a l'execució de sondejos amb els quals estudiar la possibilitat de realitzar un embassament en el ric Argos a fi de regar terres en el terme municipal de Calasparra.

La Direcció general d'Obres Hidràuliques va autoritzar al Servei Geològic per a realitzar aquests sondejos. Una vegada acabat l'estudi, és va redactar amb data 15 d'octubre de 1964 l'Informe “sobre els sondejos per a estudi d'un embassament en el ric Argos para regs a Calasparra (Murcia)”. L'objecte/ concret dels sondejos, en relació amb l'obra, era esbrinar la potència de la capa de acarreos de la llera i els derrubios de vessant, investigar la permeabilitat, especialment en els vessants del tancament, comprovar l'existència d'una falla en el peu del escarpe de la marge dreta i, finalment, prendre mostres del terreny d'ubicació de la presa per a realitzar assajos de laboratori.

El projecte que realment és va executar de la presa de Argos va ser redactat al desembre de 1964 pels enginyers de camins José Antonio Jiménez Sales i Ventura Escario. Aquest projecte va ser retornat per part de la Direcció general d'Obres Hidràuliques el 16 d'octubre de 1965 perquè és modifiquessin algunes disposicions projectades i és desglossaren alguns apartats, d'acord amb els observacions contingudes en informes dels enginyers de la Confederació així com en diverses notes informatives de la Secció de Vigilància de Preses. La modificació més important va ser el desglossament del projecte principal del aliviadero de superfície, a causa de la necessitat de realitzar assajos en model reduït. És van realitzar aquestes modificacions i el projecte és va aprovar definitivament el 8 de juliol de 1966.

Evolució del projecte principal

Les obres incloses en el Projecte de la presa de *Argos van ser adjudicades a l'empresa “ Obres i Serveis Públics, S. a.” amb data 20 de juny de 1967. Amb data 17 de juliol del mateix any es va procedir al replanteig de les obres on es va posar de manifest la conveniència de començar diverses obres que no oferien dubtes segons estaven projectades en el Projecte vigent llavors, mentre que d'altra banda, s'albiraven modificacions importants en altres elements.

De les reunions de la Divisió de Vigilància de Preses es van especificar les modificacions que havia de patir el projecte original, pel que prèviament a l'adopció definitiva d'aquestes, es va sol·licitar de la Direcció general d'Obres Hidràuliques la redacció d'un Projecte Reformat.

Aquest Projecte Reformat, redactat al gener de 1969 per l'enginyer D. Alfonso Botía *Pantoja, pretenia introduir una sèrie de modificacions tendents a una adequació de la presa a tècniques més modernes, a un millor funcionament de l'estructura, a evitar pràctiques rutinàries innecessàries i a un major control de la presa, i per altre adaptar els mesuraments del projecte a la realitat ja que parteix de les obres estaven ja molt avançades. El termini de terminació de les obres fixat va ser el 30 d'abril de 1970.

Projectes complementaris

El projecte complementari Nº 1 es corresponia amb els accessos a la pròpia obra.

El projecte complementari Nº 2 abastava les obres per al proveïment d'aigua potable a la zona.

El projecte complementari Nº 3 va ser redactat per al concurs del projecte, subministrament i muntatge de les comportes metàl·liques del *aliviadero de l'embassament de *Argos.

El projecte complementari Nº 4, redactat per l'enginyer de Camins D. Alfonso Botía *Pantoja contemplava la construcció del *aliviadero de superfície.

El projecte complementari Nº 5 comprenia les instal·lacions de registre d'aportacions a l'embassament.

El projecte complementari Nº 6 definia les obres necessàries per a la il·luminació de la presa i l'establiment de les instal·lacions elèctriques definitives.

El projecte complementari Nº 7 es va dedicar a definir el Canal sota la marge dreta per al reg, mentre el Nº 8, ho va fer sobre el Canal Baix de la marge esquerra.

Els projectes complementaris Nº 9 i 10 van concretar les obres per als canals alts de la marge dreta i esquerra, respectivament.

La presa va entrar en servei en 1973. Al març de 1997 es va realitzar la proposta de classificació en funció del risc potencial que puga derivar-se del seu trencament o funcionament incorrecte, obtenint-se per a la presa la categoria A.


abans següent tornar