Logo de la Confederación Hidrográfica del Segura, anar a la pàgina principal

 Estàs en :: Inicio > Informació > Control i anàlisi > SAIH > SAIH-Segura-Contenidos

SAIH

SAIH-Segura-Continguts

Des de l'execució i posada en marxa del SAIH - Segura, s'ha obtingut informació hidrològica, hidràulica i una altra complementària: precipitacions, nivells d'embassaments i d'estacions d'aforament i punts de control en llits i canals, cabals circulants, impulsions, posicions de comportes, alarmes de nivell i d'intrusisme, tensions de bateries..., en tot l'àmbit territorial de la conca.

Per a la seua gestió, l'activitat diària s'ha dividit i concretat fonamentalment en quatre apartats diferenciats:

  • Manteniment i conservació del Sistema.
  • Explotació del sistema.
  • Millores tecnològiques-funcionals.
  • Gestió econòmica i administrativa.

Estes activitats, es duen a terme conforme a un Pla de Seguretat i Salut, en un Marc de Qualitat Global i de Qualitat Ambiental de respecte i connivència amb la naturalesa i amb l'hàbitat natural, a fi d'un desenvolupament sostenible.

Una vegada descrit, de forma succinta però exhaustiva, el SAIH-Segura-Infraestructura, sense entrar amb deteniment en cada un dels quatre apartats mencionats que componen el conjunt de l'activitat, a continuació es presenta una aproximació al relacionat amb l'Explotació del Sistema, és a dir al SAIH-Segura-Continguts. No obstant això, i per complementar, simplificadament s'incorporen unes breus ressenyes sobre la resta de l'activitats.

El Manteniment i Conservació del sistema s’organiztzen sobre la base de dos tipus d'activitats ordinàries: les programades o programables i les no programades. Entre les primeres estan els manteniments preventius almenys dos a l'any per punt de control, concentració i repetidor, i per tres categories de subsistemes components: A) Obra civil. B) Instrumentació, alimentació i proteccions elèctriques. C) Comunicacions i informàtica. Amb això s'aconseguixen almenys tres visites de camp a l'any, a més d'inspeccions visuals i de control complementàries. A més de les tasques d'entreteniment i neteja recomanades pels fabricants, en la programació d'esta activitat programable, es tenen en compte les vides útil dels equips i components objecte de manteniment i l'experiència acumulada i inclou substitucions. L'activitat no programada o correctiva generalment es du a terme quan es produïx una avaria o en situacions d'emergència. Per al seu compliment, seguiment, avaluació i estadístiques s'han desenvolupat aplicacions informàtiques que permeten emmagatzemar en una base de dades la informació rellevant de l'activitat i editar informes i estadístiques a fi de poder analitzar, millorar i optimitzar el conjunt de l'activitat.

Sobre les millores tecnològiques i funcionals s'assenyala a manera d'exemple i síntesi, alguna de les realitzades en els últims anys referents a la incorporació de variables noves en punts de control ja existents, com per exemple tres mesures per a la gestió en el sifó d'Orihuela, de l'aqüeducte Tajo-Segura, nous punts de control en el llit principal com l'estació d'aforaments aigües avall del desaiguament de l'embassament de Camarillas, dotació de sistemes de proteccions elèctriques i de proteccions antivandàliques, cambres de vigilància i videocontrol de variables en punts crítics de control i avingudes fins i tot amb visió nocturna, sistemes de protecció davant de descàrregues elèctriques...

La gestió econòmica i administrativa, d'acord amb la normativa actual s'emmarca en contractes de Manteniment i Explotació bianuals, prorrogables dos anys més amb prorrògues anuals. El cost anual és de l’ordre dels 2 milions d'euros.

L'activitat denominada Explotació del Sistema, la classifiquem en tres parts:


abans següent tornar