Logo de la Confederación Hidrográfica del Segura, anar a la pàgina principal

 Estàs en :: Inicio > Informació > Sequeres > Primer Pla especial de sequera (2007). Derogat > Primer Pla especial de sequera (2007). Derogat

Primer Pla especial de sequera (2007). Derogat

D'acord amb el mandat inclòs en l'article 27.1 de la Llei 10/2001 del Pla Hidrològic Nacional, la Confederació Hidrogràfica del Segura ha realitzat els treballs corresponents a la redacció del Pla especial davant situacions d'alerta i eventual sequera (P.E.S)

Aquest Pla Especial va ser aprovat per la Ordre MAM/698/2007, de 21 de març, per la qual s'aproven els plans especials d'actuació en situacions d'alerta i eventual sequera en els àmbits dels plans hidrològics de conques intercomunitàries.

L'objectiu general del Pla especial davant situacions d'alerta i eventual sequera (P.E.S), és minimitzar els impactes ambientals, econòmics i socials d'eventuals situacions de sequera, així com millorar la gestió del recurs hídricc durant les situacions d'escassesa en la conca i tracta de definir tant l'Organització dels mitjans humans i tècnics de la Confederació, la seua interrelació amb els usuaris i públic en general afectat per aquestes situacions i les actuacions tant de caràcter administratiu com les estructurals d'emergència (per a la provisió de recursos extraordinaris) i les de gestió de la demanda.

Ja en el seu moment el Protocol d'Actuació en Sequeres va establir les primeres mesures de caràcter estructural i administratiu destinades a pal·liar els efectes de la Sequera que ja s'estava produint en el moment de la seua redacció, la qual s'ha realitzat tenint en compte tant la Guia per a la Redacció de Plans Especials de Sequera preparada per la Direcció general de l'Aigua del Ministeri de Medi ambient així com el referit Protocol d'Actuació en Sequeres


Vas de l'Embassament de Fuensanta (Any 2006)

Objectius específics

 • Garantir la disponibilitat d'aigua requerida per a assegurar la salut i la vida de la població.
 • Evitar o minimitzar els efectes negatius de les sequeres sobre l'estat ecològic de les masses d'aigua, especialment sobre el règim de cabals ecològics, evitant, en tot cas, efectes negatius permanents sobre dita estat, d'acord amb el previst en l'article 4.6 de la Directiva Marc de l'Aigua.
 • Minimitzar els efectes negatius sobre el proveïment urbà.
 • Minimitzar els efectes negatius sobre les activitats econòmiques, segons la priorització d'usos establides en la legislació d'aigües i en els plans hidrològics i les estratègies sectorials i d'ordenació territorial.

Objectius instrumentals

 • Definir mecanismes per a la previsió i detecció de situacions de sequera.
 • Fixar llindars de fases de gravetat progressiva de les sequeres.
 • Definir mesures per a aconseguir els objectius específics en cada fase de sequera.
 • Assegurar la transparència i participació pública en l'elaboració i aplicació dels Plans.

Documents complets del Pla Especial d'Actuació en Situacions d'Alerta i Eventual Sequera

Avaluació ambiental estratègica del PES. Informe de sostenibilitat ambiental (ISA)

L'Avaluació Ambiental Estratègica (E.A.E.) o avaluació ambiental de plans i programes és un instrument de prevenció per a integrar els aspectes ambientals en la presa de decisions de plans i programes públics que puguen tenir efectes significatius sobre el medi ambient, bé directament a través de les seues pròpies determinacions, bé perquè establisquen el marc per a la futura autorització de projectes legalment sotmesos a avaluació d'impacte ambiental.

La E.A.E. és un instrument previst en la Directiva 2001/42/CE del Parlament Europeu i del Consell, la transposició del qual al Dret espanyol s'ha realitzat a través de la Llei 9/2006, de 28 d'Abril, publicada en el B.O.I. de 29 d'Abril de 2006.


Rambla del Cárcavo(Murcia)

La E.A.E. és un procés d'avaluació ambiental que ha d'efectuar-se en paral·lel a la pròpia elaboració del pla, de forma interactiva al llarg de tot el seu procés de desenvolupament i presa decisions.

D'acord amb l'article 8 de la citada Llei 9/2006, l'objecte del Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA) Document PDF (4 MB) és el d'identificar, descriure i avaluar els possibles efectes significatius sobre el medi ambient que poden derivar-se de l'aplicació del Pla especial davant situacions d'alerta i eventual sequera (P.E.S), amb la finalitat d'aconseguir la seua integració ambiental, tenint en compte els seus objectius i l'àmbit territorial.

L' Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA) Document PDF (4 MB) és un dels documents a través dels quals s'explicita el procés d'avaluació ambiental estratègica del Pla, amb el que a més de deixar constància de la citada integració dels aspectes ambientals, facilita la consulta i participació pública en la seua elaboració.

Seguisca aquest enllaç per a veure l' esquema simplificat del Procediment d'Avaluació Ambiental Estratègica.

Participació pública

La Direcció general de Qualitat i Avaluació Ambiental, Secretaria General per a la Prevenció de la Contaminació i el Canvi Climàtic del Ministeri de Medi ambient com òrgan ambiental i la Confederació Hidrogràfica del Segura com òrgan substantiu o promotor del P.I.S., va sotmetre, a tenor del disposat en els articles 10 i 21 de la Llei 9/2006 sobre avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient, a la fase de consultes preceptives la versió preliminar del Pla Especial davant Situacions d'Alerta i Eventual Sequera (P.E.S).

Per a això ha participat el públic interessat per mitjà de tots els mecanismes establits en la legislació de règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú (Llei 30/1992 i modificacions).

A l'efecte de la definició de públic interessat es transcriu el citat article 10 de la Llei 9/2006.

Article 10. Consultes.

 1. La fase de consultes sobre la versió preliminar del pla o programa, que inclou l'informe de sostenibilitat ambiental, implica les següents actuacions:
  1. Posada a la disposició del públic.
  2. Consulta a les Administracions públiques afectades i al públic interessat, que disposaran d'un termini mínim de 45 dies per a examinar-lo i formular observacions.
 2. A l'efecte d'aquesta llei, s'entendrà per públic interessat:
  1. Tota persona física o jurídica en la qual concórrega qualsevol de les circumstàncies previstes en el article 31 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
  2. Qualsevol persona jurídica sense ànim de lucre que complisca els següents requisits:
   1. Que tinga com fins acreditades en els seus estatuts, entre uns altres, la protecció del medi ambient en general o la d'algun dels seus elements en particular, i que tales fins puguen resultar afectats pel pla o programa que es tracte.
   2. Que duga almenys dos anys legalment constituïda i venja exercint de manera activa les activitats necessàries per a arribar a les fins previstes en els seus estatuts.
   3. Les Entitats Locals consultades podran incorporar un pronunciament exprés sobre la sostenibilitat del pla o programa.

Així mateix es disposa de l'adreça de correu participacion.publica at chsegura.es per a la formulació de consultes i comentaris sobre el procés d'avaluació.

Les versions preliminars del Pla Especial d'Actuació en Situacions d'Alerta i Eventual Sequera i la seua corresponent Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA) Document PDF (4 MB) han estat disponibles en aquesta web i sobre elles s'han formulat les corresponents al·legacions.

Particularment van ser remesos per la Presidència de l'Organisme als membres de la Junta de Govern, a la seua Comissió Permanent, als membres del Consell de l'Aigua i formulades les corresponents al·legacions.

Finalitzat el període d'al·legacions es va convocar el Consell de l'Aigua de la Conca per al 12 de Març de 2007, amb la finalitat de sotmetre a la seua consideració l'informe preceptiu que s'indica en l'art. 27 apartat 2 de la Llei 10/2001 del Pla Hidrològic Nacional.

El Pla Especial davant Situacions d'Alerta i Eventual Sequera ha estat aprovat per la Ordre MAM/698/2007, de 21 de març, per la qual s'aproven els plans especials d'actuació en situacions d'alerta i eventual sequera en els àmbits dels plans hidrològics de conques intercomunitàries.