Logo de la Confederación Hidrográfica del Segura, anar a la pàgina principal

 Estàs en :: Inicio > Sobre la CHS > L'organisme > Estructura i funcions > Altres atribucions

Altres atribucions

També són funcions de la Confederació les següents:

  1. L'atorgament d'autoritzacions i concessions referents al domini públic hidràulic, excepte les relatives a les obres i actuacions d'interés general de l'Estat, que correspondran al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.
  2. La inspecció i vigilància del compliment de les condicions de concessions i autoritzacions relatives al domini públic hidràulic.
  3. La realització d'aforaments, estudis d'hidrologia, informació sobre crescudes i control de la qualitat de les aigües.
  4. L'estudi, projecte, execució, conservació, explotació i millora de les obres incloses en els seus propis plans, així com d'aquelles altres que pogueren encomanar-li'ls.
  5. La definició d'objectius i programes de qualitat d'acord amb la planificació hidrològica.
  6. La realització, en l'àmbit de les seues competències, de plans, programes i accions que tinguen com a objectiu una adequada gestió de les demandes, a fi de promoure l'estalvi i l'eficiència econòmica i ambiental dels diferents usos de l'aigua per mitjà de l'aprofitament global i integrat de les aigües superficials i subterrànies, d'acord, si és el cas, amb les previsions de la corresponent planificació sectorial.
  7. La prestació de qualsevol classe de servicis tècnics relacionats amb el compliment dels seus fins específics i, quan els fóra sol-licitat, l'assessorament a l'Administració General de l'Estat, comunitats autònomes, corporacions locals i la resta d'entitats públiques o privades, així com als particulars.

tornar