Logo de la Confederación Hidrográfica del Segura, anar a la pàgina principal

 Estàs en :: Inicio > Planificació > dma > masasdeagua

Masses d'aigua de la demarcació del Segura

La Directiva Marc de l'Aigua té, entre els seus objectius per a tots els estats membres, aconseguir el bon estat de totes les masses d'aigua per a l'any 2015. Considera conjuntament les aigües continentals superficials i subterrànies, de transició i costaneres, protegint els ecosistemes que depenen d'elles.

Per al seu estudi i caracterització agrupa les aigües i els ecosistemes aquàtics en masses d'aigua. Les classifica en superficials i subterrànies i es consideren i estudien tant des del punt de vista qualitatiu com a quantitatiu.

S'està realitzant un extens procés de caracterització i anàlisi d'avaluació de pressions i impactes a fi d'estimar la probabilitat de no assolir els objectius mediambientals, és a dir, el bon estat de les masses d'aigua.

Riu Luchena. Lorca (Múrcia).
Riu Luchena. Lorca (Múrcia).

La DMA Directiva Marc de l'Aigua considera pressió tota activitat humana que incidisca sobre l'estat de les aigües. Considerant-se expressament les fonts significatives de contaminació puntual i difusa, les extraccions d'aigua significatives i devolucions, les obres de regulació, les alteracions hidromorfològiques significatives i altres incidències antropogèniques.

Es considera impacte el resultat d'una pressió sobre l'estat de la massa d'aigua amb els criteris de qualitat previstos en la Directiva Marc de l'Aigua. L'avaluació de l'impacte consistix a avaluar el risc considerant aquest com la probabilitat que una massa d'aigua no aconseguisca els objectius mediambientals de la DMA Directiva Marc de l'Aigua.

Aquest risc, estimat com a combinació de pressió i impacte, es pot qualificar en risc segur, risc en estudi i sense risc.

A continuació s'inclou informació cartogràfica i de caracterització de les masses d'aigua definides en la Demarcació Hidrogràfica del Segura.Si desitja exercir el seu dret de participació en la implantació de la Directiva Marc de l'Aigua:

??? Error leyendo recurso desde la ruta "/chs/planificacionydma/dma/piedepagina.html". ???