Logo de la Confederación Hidrográfica del Segura, anar a la pàgina principal

Estàs en :: Inicio > Planificació > Cicle de planificació 2021-2027 > El procés d'elaboració

Consulta pública dels documents inicials del procés de planificació hidrològica 2021-2027

Amb data 19 d'octubre de 2018 la Direcció General de l'Aigua del Ministeri per a la Transició Ecològica ha anunciat l'obertura del període de consulta pública dels documents “Programa, Calendario, Estudio General sobre la Demarcación y Fórmulas de Consulta” amb els quals es dóna inici al procés de planificació hidrològica del tercer cicle (2021-2027) en aquesta demarcació hidrogràfica del Segura.

Aquest procés es desenvolupa conjuntament amb el de les demarcacions del Cantàbric Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla i Xúquer i de la part espanyola de les del Cantàbric Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana i Ebre.

Durant un període de 6 mesos a partir de l'endemà a la data referida, es podran realitzar aportacions als documents i formular quantes observacions i suggeriments s'estimen convenients, dirigides a aquesta Confederació Hidrogràfica del Segura, podent remetre's de forma electrònica a través del Registre Electrònic Comú o la seu electrònica del Ministeri per a la Transició Ecològica.

També es poden presentar de forma presencial en l'oficina de Registre de la Confederació Hidrogràfica del Segura, en Plaza de Fontes, 1, CP. 30001, Murcia, o per qualsevol de les formes previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.


Riu Tus en els Calarejos. Siles. Jaén.