Logo de la Confederación Hidrográfica del Segura, anar a la pàgina principal

Estàs en :: Inicio > Servicis > Oficina Virtual > Solicitudes de información ambiental

SOLICITUTS D'INFORMACIÓ AMBIENTAL

La Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la que es regulen els drets d'accés a l'informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de mig ambient té com a objectiu fonamental, garantisar el dret del públic a accedir a l'informació ambiental de la que dispon les autoritats públiques. Per a això, l'accés a l'informació ambiental s'entén a través de dos alvertents: per un costat, la Llei 27/2006 preveu l'obligació de les Administracions a difondre l'informació ambiental i a la seua posta a disposició del públic, particularment per mig de les tecnologies de l'informació i les telecomunicacions; i per l'atre, la Llei regula el procediment administratiu específic per a resoldre les solicituts d'informació ambiental presentades per qualsevol persona, física o jurídica, associacions, organisacions i grups constituïts con arreglo a la normativa que els ser.

En el primer cas, a través de la pàgina web de la Confederació Hidrogràfica del Segura es pot accedir a gran cantitat d'informació ambiental que este organisme dispon o genera. Per un atre costat, i per al supòsit en que es precise solicitar informació ambiental a este Organisme, a continuació s'inclouen senyes d'interés sobre dit procediment:

¿Quina informació puc solicitar com a informació ambiental?

L'apartat 3 de l'artícul 2 de la Llei 27/2006, de 28 de juliol, definix informació ambiental com:

  1. L'estat dels elements del mig ambient, com l'aire i l'atmòsfera, l'aigua, el sol, la terra, els paisages i espais naturals, inclosos els chapulls i les zones marines i costeres, la diversitat biològica i els seus components, inclosos els organismes modificats genèticament, i l'interacció entre estos elements.
  2. Els factors, tals com a substàncies, energia, soroll, radiacions o residus, inclosos els residus radioactius, emissions, abocades i atres lliberacions en el mig ambient, que afecten o puguen afectar els elements del mig ambient citats en la lletra a).
  3. Les mesures, incloses les mesures administratives, com a polítiques, normes, plans, programes, acorts en matèria de mig ambient i activitats que afecten o puguen afectar als elements i factors citats en les lletres a) i b), aixina com les activitats o les mesures destinades a protegir estos elements.
  4. Els informes sobre l'eixecució de la llegislació migambiental.
  5. Els anàlisis de la relació cost-beneficie i atres anàlisis i suposts de caràcter econòmic utilisats en la presa de decisions relatives a les mesures i activitats citades en al lletra c) i
  6. L'estat de la salut i seguritat de les persones, inclosa, en el seu cas, la contaminació de la cadena alimentària, condicions de vida humana, bens del patrimoni històric, cultura i artístic i construccions, quan es vegen o puguen vore's afectats per l'estat dels elements del mig ambient citats en a lletra a) o, a través d'eixos elements, per qualsevol dels extrems citats en les lletres b) i c).

 


Calamón comú (Porphyrio porphyrio). Riu Segura. Guardamar, Alacant.

¿Quí pot solicitar informació ambiental?

Qualsevol persona, física o jurídica, aixina com les seues associacions, organisacions i grups constituïts con arreglo a la normativa que els ser.

 

¿Cóm puc solicitar informació ambiental?

Per a solicitar informació ambiental que disponga la Confederació Hidrogràfica del Segura, be directament o a través d'atres subjectes que la posseïxquen en el seu nom, es deurà presentar una solicitut dirigida a este organisme en qualsevol dels mijos prevists en l'artícul 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

¿Quin determini té l'Administració per a resoldre?

El determini per a resoldre és d'1 més des de la recepció de la solicitut en el registre de la Confederació Hidrogràfica del Segura. No obstant, si el volum i complexitat de l'informació solicitada foren tals que resultara impossible complir-ho, l'organisme podrà resoldre en el determini de 2 mesos des de la recepció de la solicitut en el registre. En este cas, deurà informar al solicitant en el determini màxim d'1 més, de dita ampliació i de les raons que la justifiquen.

¿Quí resol una solicitut d'informació ambiental?

Les solicituts dirigides a esta Confederació Hidrogràfica del Segura, seran resoltes pel Sr. Comissari d'Aigües segons l'apartat 1.s) de l'artícul segon de la Resolució de 24 d'abril de 2012, de la Confederació Hidrogràfica del Segura, sobre delegació de competències.

¿Qué passa si la Confederació Hidrogràfica del Segura no dispon de l'informació ambiental que solicite?

Quan se solicite informació a este organisme de la que este no tinga coneiximent o no disponga, es remetrà la solicitut a aquella autoritat pública que la posseïxca donant conte d'això al solicitant. Si açò no fora possible, s'informarà directament al solicitant sobre l'autoritat pública a la que dega dirigir-se per a solicitar dita informació.

 

¿Es pot negar l'accés a l'informació ambiental?

Només en casos concrets, les autoritats públiques competents podran denegar, la totalitat o part, de l'informació ambiental solicitada, comunicant dit extrem al solicitant en indicació dels motius i segons les excepcions a l'obligació de facilitar l'informació ambiental previstes en els artículs 13 i 14 de la Llei 27/2006.


Riu Els teus.

¿Està somés a algun cànon l'accés a l'informació ambiental?

La Disposició adicional primera de la Llei 27/2006 crea la taxa per suministrament d'informació ambiental que es regirà per la referida llei i per les demés fonts normatives que per a les taxes s'establixen en l'artícul 9 de la Llei 8/1989, de 13 d'abril, de Taxes i Preus Públics. De manera específica, està exent del pago de la taxa les entregues de còpies de menys de 20 pàgines de format DIN A4, el va enviar de l'informació per via telemàtica aixina com, els suministraments d'informació entre entitats i òrguens pertanyents a l'Administració General de l'Estat, i els efectuats a entitats i òrguens d'atres Administracions públiques, excepció feta de les entitats que integren l'Administració corporativa.

¿Es pot recórrer un acte o omissió imputable a una autoritat pública en matèria d'accés a informació ambiental i participació pública en este àmbit?

Sí. El públic que considere que un acte, o una omissió imputable a una autoritat pública ha vulnerat els drets que li reconeix la Llei 27/2006 en matèria d'informació i participació pública podrà interpondre els recursos administratius regulats en el Títul VII de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i demés normativa aplicable i, en el seu cas, el recurs contenciós-administratiu segons la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administratiu.

Estadística anual de les solicituts d'informació ambiental rebudes:

Per les pròpies funcions que desenrolla la Comissaria d'Aigües de l'organisme, és esta la que dispon o genera la major part de l'informació ambiental a la que pot accedir el públic en els térmens prevists en la Llei. Es mostra a continuació, l'estadística anual de solicituts d'informació ambiental rebudes en l'Unitat. El descens observat es deu fonamentalment, a l'esforç que realisa l'organisme per a publicar l'informació ambiental en la seua pàgina web de modo que siga accessible a tot lo món sense necessitat de que medie per al seu accés, una solicitut singular per part del públic.